Kandidaat-raadslid

Secretaris en campagneleider PvdA Zoetermeer en lid partijpresidium
zie ook: www.pvdazoetermeer.nl

Primary-info

DSC_0851

 

1. Wat is een primary eigenlijk?

Het begrip “primary” (in het Nederlands: brede voorverkiezing) kennen we vooral uit de voorrondes van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, als de kandidaten van iedere partij het land ingaan om steun te verwerven. Ook in Frankrijk en Italië worden sinds enkele jaren landelijke primaries gehouden.

Een primary is een open, brede voorverkiezing, waarin niet alleen leden van een partij, maar ook niet-leden mee mogen kiezen wie er lijsttrekker of politiek leider wordt.

In Nederland kennen we deze vorm van verregaande partijdemocratie nog niet. De primaries van de PvdA in Zoetermeer, Groningen en Utrecht zijn daarom uniek en nog nooit vertoond in Nederland. De PvdA is de eerste partij in Nederland die haar deuren op deze manier openzet en alle burgers van deze steden wil betrekken bij wat ze doet en waar ze voor staat.

Als de primaries in deze drie afdelingen van de PvdA een succes zijn, zal na een grondige evaluatie door het partijbestuur worden bekeken of het haalbaar is om bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen ook landelijk een grote primary te houden, waarbij alle Nederlanders van 18 jaar en ouder mee kunnen doen om de lijsttrekker en daarmee de politiek leider van de PvdA te kiezen.

 

2. Waarom houdt de PvdA in Zoetermeer een primary?

Zoetermeerders mochten tot nu toe wel kiezen voor een partij, maar niet voor een leider van die partij, tenzij ze er lid van waren. De PvdA wil dat veranderen door niet alleen haar eigen leden te laten bepalen wie de lijsttrekker wordt voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014, maar ook Zoetermeerders die geen lid zijn van de partij. Zoetermeerders die geïnteresseerd zijn in politiek, misschien altijd PvdA stemden maar nog nooit lid zijn geworden… Zoetermeerders die sympathiseren met linkse politiek… of Zoetermeerders die het gewoon leuk vinden om aan een unieke politieke pilot mee te doen.

Bij het mobiliseren van de kracht van Zoetermeerders helpt het als de PvdA zoveel mogelijk mensen betrekt bij het nemen van belangrijke beslissingen. Als we willen dat meer Zoetermeerders zich betrokken voelen bij de PvdA en de lokale politiek, dan moeten we ook de deuren van onze partij openzetten en ruimte geven aan iedereen die mee wil praten over de toekomst van de stad. Zo kunnen Zoetermeerders met een sociaal hart, met en zonder lidmaatschap, samen bepalen wie de beste lijsttrekker is voor de PvdA in Zoetermeer. Zo’n open lijsttrekkersverkiezing past bij onze idealen van openheid, verbondenheid en transparantie.

Zo wordt politiek nog meer een zaak van Zoetermeerders, voor Zoetermeerders, door Zoetermeerders!


3. Wie kan zich kandidaat stellen voor de primary?

Een kandidaat voor het lijsttrekkerschap moet lid zijn van de PvdA en voldoende kennis en ervaring hebben om het politiek leiderschap op zich te kunnen nemen. Het afdelingsbestuur heeft een onafhankelijke kandidaatstellingscommissie ingesteld. Deze commissie heeft vastgesteld of kandidaat-lijsttrekkers aan het scherpe lijsttrekkersprofiel voldoen.

Er zijn drie kandidaten die de strijd met elkaar zullen aangaan: fractievoorzitter Taco Kuiper, voormalig wethouder Frans Muijzers en voormalig Tweede Kamerlid Margot Kraneveldt.

 

4. Wat zijn de voorwaarden om te mogen stemmen bij de primary?

Alle Zoetermeerders die op 19 maart 2014 18 jaar of ouder zijn,  mogen meedoen.

We vragen alle kiezers een kleine bijdrage van 2 euro (leden van de PvdA hebben automatisch stemrecht en betalen geen 2 euro, zij betalen tenslotte al contributie). Dit bedrag vragen wij niet om de PvdA-kas eens goed te spekken. Aan het organiseren van een primary zijn zeer veel extra kosten verbonden. Om die kosten enigszins te dekken, vragen we deze geringe bijdrage. Als iemand enthousiast is en besluit om lid te worden, wordt deze bijdrage van 2 euro in mindering gebracht op de contributie (min. 12 euro per jaar). Daarnaast krijgen de kiezers op het stembureau koffie/thee aangeboden en ligt er een leuke primary-gadget voor hen klaar. Alle kiezers krijgen eveneens een toegangsbewijs voor de grote feestelijke uitslagenavond op 19 oktober in 2B Home party Centre aan de Palthelaan, waar de winnaar van de primary bekend zal worden gemaakt. Er is muziek en diverse prominente PvdA-ers zullen aanwezig zijn. Koffie/thee en het eerste drankje zijn van de PvdA.

We vragen de kiezers eveneens of zij een korte verklaring willen onderschrijven, waarin zij aangeven dat ze sympathiek staan tegenover sociale politiek. Deze verklaring luidt:

Verklaring

Ik wil mijn stem uitbrengen in de voorverkiezing van de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart van de PvdA in Zoetermeer. Ik onderteken deze verklaring uit eigen wil en verklaar het onderstaand sentiment te onderschrijven:

 ´Ik wil een Zoetermeer waar we naar elkaar omkijken. Waar geen kind opgroeit in armoede en niemand de zorg onthouden wordt die hij of zij nodig heeft. Ik wil een Zoetermeer dat werkt en dat banen schept in lastige tijden. Voor jong en oud. En ik wil een Zoetermeer waar we met respect met elkaar omgaan. Ongeacht je afkomst, religie of geaardheid. Een Zoetermeer waar niet je afkomst maar je toekomst telt.’

De ervaring uit Frankrijk en Italië, waar al sinds enkele jaren landelijke primaries worden gehouden, leert dat het stellen van enkele laagdrempelige voorwaarden ervoor zorgt dat vrijwel iedereen met oprechte bedoelingen meedoet en de primary niet gekaapt wordt door kwaadwillenden.

 

5. Hoe gaat het registreren van kiezers en het stemmen in zijn werk?

De leden van de PvdA krijgen automatisch een stembiljet thuis. Zij kunnen per post, online of op een van de 5 stembureaus stemmen.

De niet-leden kunnen zich vanaf 14 september 2013 bij diverse PvdA-activiteiten in Zoetermeer aanmelden als kiezer. Zij zullen zoveel mogelijk actief worden benaderd (via canvasacties, straat- en marktacties) om zich vooraf als kiezer te registreren. Hiervoor heeft de PvdA een speciaal registratieprogramma ontwikkeld. Als de kiezer zich kan identificeren als Zoetermeerder van 18 jaar en ouder en aantoont dat hij/zij in Zoetermeer woont (bijvoorbeeld door een poststuk), 2 euro betaalt en de verklaring ondertekent, wordt direct een geldig stembiljet met een unieke stemcode uitgedraaid.  Of het stembiljet wordt per e-mail toegestuurd.

Met dit stembiljet kan de kiezer tussen 12 en 19 oktober online stemmen. Op zaterdag 19 oktober is de grote stembusdag. Er kan dan tussen 10.00-17.00 uur fysiek gestemd worden op een van de 5 PvdA-stembureaus in Zoetermeer. Diezelfde avond is er een grote feestelijke uitslagenavond, waarop de winnaar bekend zal worden gemaakt. Diederik Samsom zal daarbij aanwezig zijn.

Wie overigens op de stembusdag spontaan besluit alsnog mee te doen met de primary, kan gewoon op één van de 5 stembureaus terecht. Na registratie en het voldoen aan de overige voorwaarden wordt er direct een stembiljet uitgedraaid en kan er direct gestemd worden.

Om te voorkomen dat iemand dubbel stemt wordt gebruik gemaakt van een real-time registratiesysteem. Mensen kunnen zich dus niet melden bij meerdere stembureaus, omdat het systeem aan zal geven dat de persoon in kwestie al geregistreerd is. Het professionele registratie- en online stemsysteem garandeert de privacy van de kiezers. De PvdA kan wel zien dat iemand heeft gestemd, maar niet wat iemand heeft gestemd. De gegevens van de kiezers kunnen gebruikt worden door de PvdA om bijvoorbeeld informatie over de primary of een nieuwsbrief te sturen, echter alleen wanneer de kiezer hier bij het registreren expliciet toestemming voor geeft.

Er is een landelijk Comité van Toezicht ingesteld, bestaande uit een aantal gezaghebbende partijgenoten. Zij houden toezicht op een correct en eerlijk verloop van de primary en op het naleven van de afspraken door de kandidaten.


6. Wordt de winnaar van de open voorverkiezing automatisch Lijsttrekker?

In de statuten van de PvdA is (nog) opgenomen dat de leden bepalen wie de lijsttrekker wordt. Dat betekent dat de Algemene Ledenvergadering van de afdeling Zoetermeer (op 26 november) bepaalt dat de gekozen kandidaat de lijsttrekker zal zijn. Er moet wel iets heel raars gebeuren wil de ALV straks de keuze van de Zoetermeerders naast zich neer leggen. De ALV heeft immers ingestemd met de brede voorverkiezing.

 

7. Wordt de winnaar automatisch ofwel fractievoorzitter, ofwel wethouder?

In de praktijk vrijwel altijd. Ons politieke stelsel zit echter zo in elkaar dat formeel gezien de nieuwgekozen raadsfractie straks haar voorzitter kiest. Of dit nu in de Gemeenteraad, de Provinciale Staten of de Tweede Kamer is: elke lijsttrekker moet na de verkiezingen formeel benoemd worden door de betreffende fractie als haar voorzitter. Ook de keuze voor de eventuele wethouderschappen behoort tot het politieke primaat van de fractie. Echter: er moet wel iets heel raars gebeuren wil de nieuwe fractie straks in maart de keuze van de Zoetermeerders naast zich neerleggen.