Kandidaat-raadslid

Secretaris en campagneleider PvdA Zoetermeer en lid partijpresidium
zie ook: www.pvdazoetermeer.nl

Participatie: betrek de burgers echt bij het beleid

Niet verschuilen achter regeltjes en procedures

Mijn standpunt

???????????????

Burgerparticipatie is een belangrijk thema. Burgers dienen in een vroeg stadium bij belangrijke beleidsbeslissingen betrokken te worden, zeker beslissingen die hun eigen wijk direct aangaan, zoals de komst van een wellicht controversiele voorziening, het kappen van bomen of het aanleggen van wegen of fietspaden door de wijk. Natuurlijk zijn er regels en procedures voor inspraak, en die moeten ook gevolgd worden. Het is echter wel belangrijk dat de gemeente de burgers in zo’n inspraaktraject niet al bij voorbaat ziet als lastige mensen, maar als goedwillende burgers die het beste voorhebben met hun wijk. Tijdige en volledige informatievoorziening, met eerlijke informatie over scenario’s en mogelijke alternatieven, is daarbij van groot belang.

Ik wil een lokale overheid die zich dienstbaar opstelt. De gemeente is er voor de bewoners, niet andersom. Ik zie bewoners als verantwoordelijke burgers die het beste met de stad voor hebben. Ik wil zoveel mogelijk gebruik maken van betrokken bewoners die het beste met de stad voor hebben. Veel bewoners zetten zich graag in voor de lokale samenleving. Dat komt het beleid ten goede: de kans op succes is groter als bewoners weten dat ze invloed op het beleid hebben.

De gemeente heeft daarbij een verbindende rol. De gemeente brengt bewoners, bedrijjven en instellingen bij elkaar om samen te werken  aan de toekomst van Zoetermeer. Hiermee kan de overheid weer het vertrouwen van bewoners winnen. Daadkracht en draagvlak dus!

Regionale samenwerking is op onderdelen noodzakelijk. Op economisch en sociaal terrein is hier veel winst te behalen, zeker nu de lokale overheid voor steeds meer taken op het gebied van zorg, welzijn en sociale zekerheid verantwoordelijk is.

Ik wil bureaucratie en regeldrift samen met bewoners en ondernemers aanpakken. Regels zijn er om bewoners en bedrijven te helpen, niet om ze dwars te zitten.