Kandidaat-raadslid

Secretaris en campagneleider PvdA Zoetermeer en lid partijpresidium
zie ook: www.pvdazoetermeer.nl

Passend onderwijs: geen kind Zoetermeer uit!

Mijn standpunt

teacher-and-student-in-education-at-schoo-thumb19059384

Als woordvoerder onderwijs in de Tweede Kamer heb ik mij 7 jaar lang bezig gehouden met vrijwel alle vormen van onderwijs, waaronder basisonderwijs en speciaal/passend onderwijs. Vooral deze laatste twee onderwijssoorten gaan mij na aan het hart. Ik heb een zoon van bijna 12 die autistisch is, en dus heb ik niet alleen als politicus maar ook als ouder met dit thema veel te maken.

Ik wil dat alle kinderen in de nabijheid van hun huis het onderwijs kunnen volgen dat bij hun capaciteiten past. Als dat kan in het reguliere onderwijs, dan moeten we dat stimuleren en ondersteunen. Als een plek in het speciaal onderwijs beter is, moeten we ervoor zorgen dat in een stad als Zoetermeer alle voorzieningen aanwezig zijn om ieder kind in zijn eigen stad naar school te laten gaan.

De schoolbesturen zijn nu als eersten aan zet om de nieuwe wet Passend Onderwijs, die in augustus 2014 ingaat, in te voeren en uiteindelijk uit te voeren. Dat wil echter niet zeggen dat de gemeenteĀ  “er niet over gaat” en dus alles maar aan de samenwerkingsverbanden van de scholen moet overlaten. Ik verwacht van Zoetermeer dat de wethouder van onderwijs zich pro-actief opstelt en de kwaliteit van het onderwijs in Zoetermeer actief ‘bewaakt’. In het belang van alle Zoetermeerse kinderen en hun ouders. Ik wil dat de wethouder met schoolbesturen om tafel gaat zitten om er samen voor te zorgen dat alle scholen hun verantwoordelijkheid nemen en dat er op termijn een dekkend aanbod aan onderwijsvoorzieningen is voor kinderen die extra hulp en ondersteuning nodig hebben.

Dat is in het belang van ons allemaal: onze kinderen kunnen thuisnabij onderwijs volgen en er hoeven geen kinderen in een busje naar buurtgemeenten vervoerd te worden. Het geld dat de gemeente daarmee op termijn uitspaart, kan dan ten goede komen aan de scholen, bijvoorbeeld voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs, de gebouwen of de scholing van docenten.

Landelijk moet de PvdA zich natuurlijk sterk blijven maken voor:
1. het versterken van de professionaliteit en handelingsbekwaamheid van de docenten in het reguliere onderwijs
2. een betere samenwerking tussen scholen op het gebied van onderwijs aan zorgleerlingen, zodat er geen kinderen meer onnodig thuiszitten
3. het verbeteren van de kwaliteit van het speciaal onderwijs
4. een betere aansluiting van onderwijs en zorg
5. last but not least: het versterken van de positie van ouders en docenten